ZASADY I REGULAMIN REZERWACJI  - obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r.

Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Willi Stok.
Dokonując powyższych czynności Klient potwierdza, iż akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

1. Pomieszczenia mieszkalne w Willi Stok wynajmowane są na doby. Doba w Willi Stok rozpoczyna się o godz. 14:00 i kończy się o godz. 11:00 dnia następnego.

2. Z pokoju można korzystać po dopełnieniu w recepcji formalności meldunkowych i dokonaniu pełnej opłaty za pobyt, w tym opłaty miejscowej*.

3. Rezerwacja pokoju dokonywana jest w następujący sposób:

a. W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub tez e-mailowo. Wstępna rezerwacja jest utrzymywana przez system przez 48h - w tym czasie musi wpłynąć na podane konto zadatek nie mniejszy niż 30% ceny usługi (lecz nie mniej niż 50 zł), w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w ciągu 48h rezerwacja będzie anulowana.  Uwaga: Zadatek jest bezzwrotny.

b.Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania wpływu zadatku na rachunek bankowy ING 32 1050 1155 1000 0090 9613 7741. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację klient otrzyma e-mail lub smsa z potwierdzeniem rezerwacji. Pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu w recepcji – personel wyda druk POTWIERDZENIA REZERWACJI oraz kwit opłaty miejscowej*.

c. skrócenie przez Gościa pobytu zakupionego w Willi Stok nie powoduje zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

d. w przypadku braku dopłaty pozostałej kwoty ( w ciągu 24h) zgodnie z warunkami dokonanej rezerwacji zawartymi na druku POTWIERDZENIA REZERWACJI personel Willi Stok może nie wydać kluczy do pokoju lub zarządzać bezzwłocznego opuszczenia zajmowanego pokoju a Klient zobowiązany jest natychmiast taki pokój opuścić. Willa Stok ma w takim przypadku prawo do otrzymania od Klienta kwoty w pełnej wysokości zgodnie z warunkami dokonanej rezerwacji zawartymi na druku POTWIERDZENIA REZERWACJI w ramach odszkodowania za niewykorzystane miejsca.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia - Gość Willi Stok powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin pobytu (prosimy o możliwie najszybszą informację, gdyż Willa Stok może nie uwzględnić zamówienia Gościa np. w przypadku braku wolnych miejsc lub naruszenia przez Gościa niniejszego regulaminu).

5. Gość Willi Stok nie ma prawa przekazać zwalnianego pokoju innym osobom bez zgłoszenia tego pracownikowi recepcji, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

6. Na terenie Willi Stok obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 8:00. Obiekt w tym czasie jest zamknięty, klucze do obiektu są wydawane razem z kluczami do pokoi.

7. Serwowane posiłki
a. Śniadania są wliczone w dobę Willi Stok i wydawane od godz. 8:00 do godz. 10:00. Willa Stok świadczy usługi w formie B&B (bed&breakfast - nocleg&śniadanie) i nie dopuszcza możliwości rozdziału, tzn. obniżenia opłaty z powodu rezygnacji na życzenie Gościa ze śniadania. W przypadku, gdy Gość rezygnuje ze śniadań proszony jest o udzielenie takiej informacji personelowi obiektu. Gość nie ma prawa wynoszenia jedzenia poza pomieszczenie jadalni (chyba, że otrzyma taką zgodę od personelu np. złego samopoczucia osoby towarzyszącej).

b. Obiekt serwuje również obiadokolacje za dodatkową opłatą (zgodnie z cennikiem). Na życzenie Gościa możliwość serwowania obiadu do pokoju (po uzgodnieniu takiej sytuacji z obsługą Willi Stok).

c. Przy rezerwacji sali w celach imprez, szkoleń itd. obowiązuje regulamin analogicznie jak przy rezerwacji pokoju (patrz pkt. 3). Istnieje możliwość zamówienia cateringu wyłącznie przygotowanego przez kuchnię Willa Stok. Willa Stok nie serwuje napoi alkoholowych, natomiast dopuszcza ich racjonalne spożywanie na terenie i w obiekcie Willa Stok.

8. Gość ponosi odpowiedzialność za zgubienie klucza w wysokości 50 zł, kwota ta przy wykwaterowaniu będzie musiała zostać uregulowana.

9. Wprowadzanie zwierzęcia na teren i do obiektu Willi Stok jest możliwe jedynie za zgodą personelu.

10. W obiekcie jest zakaz palenia, z wyjątkiem balkonów i przestrzeni przed budynkiem.

11. Parking na terenie hotelu jest monitorowany, bezpłatny. Willa Stok nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa.

12. Sprzątanie zajmowanych pokoi nie odbywa się podczas pobytu Gości chyba, że Gość wyraził takie życzenie. Ręczniki również wymieniane są na życzenie Gościa.

13. Dzieci mogą korzystać z urządzeń zabaw i urządzeń terenowych ( w tym basenu) tylko pod opieką rodziców.

14. Przedmioty pozostawione przez gościa w pokoju mieszkalnym po opuszczeniu Willi Stok, zostaną odesłane przez Willę Stok na koszt Gościa, na wskazany przez Gościa adres i za jego zgodą. W przypadku braku wskazania przez Gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez Gościa, Willa Stok postąpi z tymi rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

15. Chodzenie w butach narciarskich po Willi Stok jest zabronione, za wyjątkiem holu recepcji.

16. Sprzęt sportowy jak narty, rowery inne należy przechowywać w miejscu wskazanym przez obsługę Willi Stok.

17. Wszelkie spory związane z realizacją świadczeń i opłata z tytułu pobytu Klientów w Willi Stok strony starają się załatwić w sposób polubowny a w razie braku porozumienia sprawę rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo dla Willi Stok.


* Opłata miejscowa – zgodnie z Uchwałą Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w miejscowości Wisła pobierana jest opłata miejscowa również przez Willę Stok jako inkasenta, w wysokości:
1) Od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdą rozpoczętą dobę pobytu 2,00 zł 
2) Od dzieci i uczącej się młodzieży oraz rencistów i emerytów przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdą rozpoczętą dobę pobytu w miesiącach:
     a) marcu, kwietniu, październiku i listopadzie 0,50 zł 

     b) styczniu, lutym, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu i grudniu 1,00 zł
3) Obniża się o 50% dzienne stawki opłaty miejscowej podczas imprezy "Wisła za połowę".

Opłaty miejscowej nie pobiera się:
* od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.